Actieplan Klimaatadaptatie Maassluis 2023-2026


Opdrachtgever

Gemeente Maassluis

Jaar

2023

Contactpersoon SAWA

Stan Geurts van Kessel of Julia Fikken


Actieplan Klimaatadaptatie Maassluis 2023-2026

In het coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Maassluis staan veel mooie opgaven voor de stad genoemd. De komende vier jaar gaat er gebouwd worden aan een 'toekomstbestendige stad'. Echter, er liggen veel verschillende opgaven, maar de middelen zijn beperkt. Wat kan er wél? En hoe zetten we stappen naar structureel klimaatadaptief handelen bij het beheer en de ontwikkeling van de stad?

SAWA Wateradvies heeft de gemeente Maassluis geholpen om in het licht van de bestaande situatie en de ruimtelijke opgaven toe te werken naar een klimaatbestendige stad in 2050. Concreet hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een Actieplan Klimaatadaptatie 2023-2026.

Het doel voor 2026 is dat het klimaatadaptief werken onderdeel is van het normale gemeentelijke handelen. In het actieplan staan de stappen beschreven die daarvoor nodig zijn en die aansluiten op de werkpraktijk. Klimaatadaptatie is eigenlijke een hele mooie verbindende opgave voor alle werkvelden van de gemeente (denk aan groen, riolering, wegen, etc.), die ons helpt om integraal aan de stad te werken.

Bij het opstellen van het actieplan is er onder andere gekeken naar het voortzetten en uitbreiden van bestaande initiatieven, het koppelen van opgaven aan vervangingsopgaven (van met name wegen en riolering) en de overlap en samenwerking met het vernieuwde groen beleids- en beheerplan.

Het actieplan werkt langs vijf sporen, welke zijn gebaseerd op en verbonden aan bepaalde opgaven uit het coalitieakkoord 2022-2026. De vijf sporen zijn als volgt:

  • Campagne 'Waardevolle bomen'
  • Bouwen aan een leefbare stad
  • Koel maatschappelijk vastgoed
  • Robuuste en betrouwbare infrastructuur
  • Samen met de raad, bewoners en bedrijven

Elk spoor is verder uitgewerkt in concrete acties en projecten. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: het verbeteren van groeiplaatsen van bomen in de stad, het ontwerpen van twee koele routes door de stad, het uitvoeren van een stresstest op hitte en droogte voor een bepaalde wijk, het borgen van klimaatadaptief handelen in beleid voor plan- en gebiedsontwikkeling en de realisatie klimaatbestendige inrichting van de merellaan (koppelen aan de vervangingsopgave van de riolering).

In het actieplan is ook beschreven waar de financiering van deze vaak 'integrale' projecten vandaan moet komen en is de organisatie van de uitvoering beschreven. We moeten zorgen dat klimaatadaptief werken onderdeel wordt van al ons normale werk. Je zou kunnen zeggen dat er heel wat treintjes moeten gaan rijden naar die klimaatbestendige stad: eentje voor vastgoed, eentje voor gezondheid, voor wegen, voor groen, erfgoed, et cetera. Met de acties in dit plan is het beoogde resultaat dat al die treintjes in 2026 zijn gaan rijden.


Vragen of nieuwsgierig?

Neem contact op met Stan of Julia 
stan.geurtsvankessel@sawa.nl / julia.fikken@sawa.nl
06 54 91 45 48 / 06 34 54 77 78