Opgaven en knelpunten klimaatdaptatie


Opdrachtgever

Gemeente Soest

Jaar

2023 - 2024

Contactpersoon SAWA

Stan Geurts van Kessel en Aïsha Janssens


De gemeente Soest is hard bezig om de gemeente klimaatadaptief in te richten. Zo zijn er in de afgelopen jaren meerdere wadi's geplaatst, worden er zo veel mogelijk tegels gewipt, wordt er ingezet op afkoppelen van het riool en wordt riolering waar mogelijk van drainage voorzien. De gemeente staat voor de uitdaging om invulling te geven aan de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie, waarin mogelijke maatregelen en initiatieven voor klimaatadaptatie staan beschreven. Om tot concrete maatregelen en initiatieven te komen is het van belang inzicht te hebben in de opgaven en knelpunten. Met input van betrokkenen bij de gemeente Soest hebben we de opgaven, knelpunten en kansen inzichtelijk gemaakt.

De opgavelocaties m.b.t. de klimaatopgaven wateroverlast, hittestress, overstroming en droogte zijn in kaart gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van informatie van de regionale klimaateffectatlas. Per thema is een analyse gedaan op basis van een aantal criteria. Zo is er voor wateroverlast gekeken naar de waterdiepte bij een regenbui van 70 mm/2 uur en het bouwjaar van de gebouwen; voor hittestress is de afstand tot koelte, het aantal kwetsbare 75+ers per wijk en de gevoelstemperatuur in acht genomen. De in kaart gebrachte locaties zijn geverifieerd d.m.v. dialogen binnen de gemeente en ambtelijke expertise over bekende kwetsbare locaties.

Het resultaat is een duidelijke overzichtskaart met specifieke, gekaderde opgavelocaties in Soest en Soesterberg. De kaart is met foto's en tekst weergegeven in online storymaps en een boekje.

"Een storymap is een interactieve kaart waarbij de lezer gemakkelijk meegenomen kan worden in het verhaal, doordat kaarten, foto's en tekst gecombineerd worden."

Naast de overzichtskaarten zijn andere ambities, wensen en knelpunten binnen de gemeente aan het licht gekomen in de dialogen die zijn gevoerd met medewerkers van de gemeente. Deze zijn gerapporteerd en aangevuld met aanbevelingen, zodat de gemeente hiermee verder kan.


Vragen of nieuwsgierig?

Neem contact op met Stan of Aïsha
stan.geurtsvankessel@sawa.nl / aisha.janssens@sawa.nl
06 54 91 45 48 / 06 39 43 87 48