Watergebiedsplannen


Opdrachtgever

Waterschap Hollandse Delta

Jaar

2023 - heden

Contactpersoon SAWA

Anne Leskens


Bij het waterschap Hollandse Delta werken we aan Watergebiedsplannen. Per deelgebied, vaak een cluster van bemalingsgebieden, doen we een soort APK van het watersysteem. Dit betekent een toetsing op wateroverlast, een analyse van de waterkwaliteit en ecologie, een evaluatie van de dagelijkse besturing van het watersysteem en het in beeld brengen van de onderhoudsopgave aan kunstwerken en stuwen. Deze informatie leidt tot een lijst maatregelen die in meer detail wordt uitgewerkt in de planvormingsfase. Het resultaat hiervan is een lijst met concrete projecten voor het interne ingenieursbureau, samenwerkingsovereenkomsten met gebiedspartners of andere activiteiten.

Onze rol in deze watergebiedsplannen is het leiden van het inventarisatieproces van knelpunten en kansen en het clusteren tot opgaves voor alle deelgebieden. Hierbij werken we intensief samen met de hydrologen, ecologen, watersysteembestuurders en onderhoudsspecialisten van het waterschap. In een aantal deelgebieden voeren wij ook de laatste fase, de planvormingsfase, uit. Eén van deze gebieden is het gebied Oudeland en Binnenmaas, gelegen in de Hoekse Waard. In dit gebied onderzoeken we onder andere het nut en de noodzaak van extra waterberging en integreren we de plannen voor het natuurgebied in het watersysteem.

Het watergebiedsplan moet uiteindelijk leiden tot een serie concrete uitvoeringsprojecten in het gebied, zoals het creëren van extra waterberging en het aanpassen van kunstwerken (stuwen, duikers of gemalen). Hiermee voldoet het watersystem weer aan de eisen die worden gesteld vanuit het waterbeheerprogramma van het Waterschap, in samenhang met doelstellingen van gebiedspartners.


Vragen of nieuwsgierig?

Neem contact op met Anne 
anne.leskens@sawa.nl
06 14 50 13 93