Doorsnijdingen tweede keringen HHNK


Opdrachtgever

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Jaar

2022

Contactpersoon SAWA

Julia Fikken


Doornsnijdingen tweede keringen HHNK

In 2021 en 2022 heeft SAWA Wateradvies B.V. een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van verhoogde lijnelementen (compartimenteringskeringen) in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK). Op basis van deze studie is door HHNK een kaart opgesteld met lijnelementen die als tweede kering tegen de zeeën of meren in de legger worden opgenomen.

Voor de opname van de voorgestelde tweede keringen in de legger was het van belang om inzicht te krijgen in eventuele doorsnijdingen en onderdoorgangen die door deze tweede keringen heen lopen. Deze vervolgopdracht hebben we eind 2022 voor HHNK uitgevoerd. 

Een voorbeeld van een doorsnijding (in dit geval een tunneltje met een weg) van de kering (bron: Google Maps, 2022)
Een voorbeeld van een doorsnijding (in dit geval een tunneltje met een weg) van de kering (bron: Google Maps, 2022)

Voor deze vervolgopdracht hebben we de volgende stappen uitgevoerd:

1. Doorsnijdingen detecteren
Met behulp van GIS zijn de aangewezen tweede keringen en alle waterobjecten en kunstwerken over elkaar heen gelegd. Op alle punten waar deze drie lagen elkaar snijden is een mogelijke doorsnijding gedetecteerd en vervolgens geanalyseerd. Een doorsnijding kan bijvoorbeeld een duiker, een sluis, een coupure (een kunstwerk wat een opening in een dijk is, die bij hoogwater kan worden dichtgezet), een weg, een tunnel of een watergang zijn. Voor alle doorsnijdingen is onderzocht of deze afsluitbaar is (ja/nee) en wat de vorm, breedte, hoogte, en lengte van de doorsnijding is. 

Een voorbeeld van een coupure (bron: Delta Limburg)
Een voorbeeld van een coupure (bron: Delta Limburg)

2. Controle op laagtes
Alle keringen zijn daarnaast gecontroleerd op laagtes. Voor keringen die aan de boezem liggen, is het maatgevend peil + 20 centimeter genomen en gekeken of de kering overal minimaal deze hoogte heeft. Voor keringen die niet aan de boezem liggen is de maximale waterstand uit de (eerder gemaakte) overstromingssimulaties +1 meter genomen en gekeken of de kering overal minimaal deze hoogte heeft. Waar dit niet het geval is, is een lokale laagte ingetekend. Ook is hierbij aangegeven hoelang de laagte is.

3. Bepalen aankomsttijd
Vervolgens is voor alle doorsnijdingen (inclusief laagtes), bepaald wat de aankomsttijd van het water tijdens een dijkdoorbraak is. Dit is bepaald met behulp van overstromingsscenario's. Echter, bij veel doorsnijdingen (zoals sluizen en duikers) staat er altijd water tegen de doorsnijding aan. In deze gevallen heeft de doorsnijding een aankomsttijd van 0 uur gekregen. De droge zijden van de doorsnijdingen hebben de aankomsttijden uit de overstromingssimulaties gekregen.

4. Maximale waterstand naast drempelhoogte leggen
Als laatst is er gekeken wat de maximale waterstand is die tegen doorsnijdingen van coupures, sluizen en laagtes kan komen te staan. Van deze doorsnijdingen is ook de drempelhoogte opgezocht (drempelhoogte gegevens van kunstwerk of met behulp van AHN-kaart) en is gekeken waar de maximale waterstand hoger is dan de drempelhoogte. Deze doorsnijdingen zijn het belangrijkst om tijdens een calamiteit op tijd dicht te maken met bijvoorbeeld zandzakken. 

Uit de studie is naar voren gekomen waar er doorsnijdingen in tweede keringen zitten die tijdens een overstroming water zullen doorlaten. Tijdens een calamiteit zullen deze doorsnijdingen dus zo snel mogelijk dicht gemaakt moeten worden om overstroming van het achterland te voorkomen. We hebben onze resultaten verwerkt in een Storymap (zie hieronder de overzichtskaart). HHNK zal onze conclusies en aanbevelingen meenemen bij het herschrijven van draaiboeken tijdens calamiteiten.

De overzichtskaart in Storymaps van alle doorsnijdingen door de onderzochte compartimenteringskeringen. Dit is een interactieve kaart waar ingezoomd kan worden naar de verschillende keringen en doorsnijdingen, waar extra informatie over elke doorsnijding te vinden is
De overzichtskaart in Storymaps van alle doorsnijdingen door de onderzochte compartimenteringskeringen. Dit is een interactieve kaart waar ingezoomd kan worden naar de verschillende keringen en doorsnijdingen, waar extra informatie over elke doorsnijding te vinden is

Vragen of nieuwsgierig?

Neem contact op met Julia
julia.fikken@sawa.nl
06 34 54 77 78